|

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii, planów i programów między innymi w rolnictwie. Opracowana w ramach niniejszego postępowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia. Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy do 25 listopada 2021 roku poprzez formularz zamieszczony na stronie ministerstwa.