Grupa Robocza KSOW

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW została powołana na podstawie art. 57  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 57  ust. 2 ww. ustawy powołał organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie podlaskim. Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym.

Zadaniem Grupy Roboczej jest:

  1. akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,
  2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie panu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,
  3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Uchwała Nr 249/4501/2022 z 3 lutego 2022 r. Zarządu Województwa Podlaskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (sprawdź skład osobowy).

Uchwałą Nr 79/1253/2019 z 20 października Zarząd Województwa Podlaskiego powołał ww. organ opiniodawczo-doradczy na perspektywę PROW 2014-2020, którego skład można znaleźć tutaj (sprawdź skład osobowy)

Uchwała Nr 62/653/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. (sprawdź skład osobowy)

Uchwała Nr 188/2469/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. (sprawdź skład osobowy)

Uchwała Nr 206/2706/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. (sprawdź skład osobowy)

Uchwała Nr 191/3193/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 marca 2021 r. (sprawdź skład osobowy)

Regulamin Grupy Roboczej ds. KSOW - pobierz


 

Uchwały podjęte przez Grupę Roboczą ds. KSOW:

 

Uchwały z 2024 r.

Uchwały z 2023 r.

Uchwały z 2022 r.

Uchwały z 2021 r.

Uchwały z 2020 r.

Uchwały z 2019 r.

Uchwały z 2018 r.

Uchwały z 2017 r.

Uchwały z 2016 r.

Uchwały z 2015 r.