Plan Działania

Plan działania KSOW opracowywany jest na okres wdrażania PROW 2014-2020. Określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3. Wskazuje przede wszystkim na zakresy wsparcia, które można realizować w celu jak najefektywniejszego ich wdrażania, zawiera ich opis i cele, a także kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych, plan finansowy, wskaźniki realizacji działań oraz wytyczne IZ w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Plan działania gwarantuje ciągłość realizacji działań przez cały okres wdrażania PROW 2014-2020. Realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne, które są jednolitymi dokumentami, tworzonymi przy współpracy jednostki centralnej, jednostek regionalnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski.

Środki finansowe w ramach dwuletnich planów operacyjnych podzielone są na poszczególne lata ich realizacji.

Dwuletni plan operacyjny zawiera dane dotyczące operacji, które będą w jego ramach realizowane (m.in. temat, cel operacji, forma realizacji, grupy docelowe, budżet i harmonogram). Dwuletni plan operacyjny składa się z części:

  • informacyjno-promocyjnej określonej w planie komunikacyjnym,
  • SIR,
  • pozostałych określonych w planie operacyjnym.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawą działania sieci jest Plan działania KSOW na lata 2014-2020, który jest realizowany w oparciu o dwuletnie plany operacyjne.

Plan działania KSOW określa:

  • warunki jakie powinny spełniać operacje realizowane w ramach dwuletnich Planów operacyjnych;
  • wskaźniki monitorowania realizacji działań;
  • zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów;
  • zakres i tryb ewaluacji realizacji działań.

Strategia komunikacji PROW 2014-2020 (lipiec 2020 r.) - pobierz

Strategia komunikacji PROW 2014-2020 (lipiec 2018 r.) - pobierz


Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (aktualna wersja z listopada 2021 r.) - pobierz

Uchwała nr 32 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie akceptacji zmiany Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz, Zał. do uchwały nr 32 Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - pobierz

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (archiwalna wersja z maja 2018 r.) - pobierz

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (archiwalna wersja z lipca 2017 r.)- pobierz

Uchwała Nr 22 GR ds. KSOW z dn. 26.07.2017 r. - pobierz


Opis priorytetów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020, opracowany przez Fundację FAPA pełniącą rolę JC KSOW - pobierz.

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (aktualna wersja z 26 marca 2021 r. ) - pobierz