|

X edycji konkursu pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej"

Referat Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej w województwie podlaskim zaprasza do udziału w X edycji konkursu pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej". Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 01.09.2024 r. do 22.09.2024 r.
Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

e-mail: ksow@podlaskie.eu

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Osobami do kontaktu są pracownicy Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej
e-mail: ksow@podlaskie.eu
tel. : 85 66 54 613, 212 lub 715

2.  Zasady udziału w Konkursie:
W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

- Liderzy środowisk lokalnych;
- Grupy nieformalne;
- Stowarzyszenia/fundacje;
- Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
- Sołectwa.

3. Kategorie konkursowe:
 Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy:
- Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
- Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
- Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

4. Katalog konkurencji:

    KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Przywrócenia i kultywowania starych obrzędów, zwyczajów, tradycji;
-  Kuchni regionalnej (np. konkurs, książka, warsztaty kulinarne);
-  Rękodzielnictwa (np. warsztaty, konkursy, wystawy, szlaki turystyczne).

    AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

- Działań muzyczno-teatralnych (tj. założenie zespołu: wokalnego, instrumentalnego, wokalno-instrumentalnego, teatralnego; koncerty, występy, festyny środowiskowe, warsztaty prowadzone przez zespoły nowe lub już istniejące włączające lub edukujące społeczność lokalną);
-  Działań literacko-plastycznych;
-  Grafiki, fotografii i filmu;
-  Promocji aktywności, sportu i zdrowego stylu życia;
-  Urządzania lub przygotowania miejsc do uprawiania sportu i rekreacji;
-  Organizacji biegów, spływów kajakowych, zawodów sportowych;
-  Edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

    INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Wspierania osób niepełnosprawnych;
- Aktywizacji osób starszych i młodzieży poprzez inicjatywy angażujące w swój przebieg więcej niż jedno pokolenie społeczności;
-  Wspierania osób starszych, wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu;
- Kultywowania wielokulturowości, różnorodności (np. kulturowej, wyznaniowej).

    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Rozpoczęcia działań na rzecz uruchomienia wsi tematycznej, akcji promocyjno-informacyjnych, prowadzenia strony internetowej wsi;
-  Podnoszenia estetyki wsi;
-  Inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki;
-  Budowy, modernizacji, renowacji lub remontu (drogi, budynków użyteczności publicznej, miejsc rekreacji i odpoczynku, np. placu zabaw, wiaty, boiska, szlaki turystyczne);
-  Wspierania rozwoju rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.

    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Agro- i ekoturystyki;
-  Ochrony i promocji pomników przyrody;
-  Działań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych;
-  Odnawialnych źródeł energii.

    WSPÓŁPRACA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Powołania stowarzyszenia/fundacji/grupy, służących społeczności lokalnej;
-  Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
-  Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
-  Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;
-  Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
-  Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

5. Nagrody w Konkursie:
Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Warunkiem wypłaty nagrody jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu rachunku bankowego. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie ok 40.000,00 zł jednakże Organizator dopuszcza możliwość jej zmiany.

6. Rozstrzygniecie Konkursu:
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2024 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny dostępne w załączeniu poniżej.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Kryteria oceny

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.