|

„Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego” – I edycja

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniów szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest:

  • Promocja rolnictwa ekologicznego.
  • Pogłębienie wiedzy nt. ekologicznego systemu produkcji.
  • Rozpowszechnianie wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego.
  • Popularyzacja wdrażania najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych opartych na wykorzystaniu środków pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie.
  • Zwiększenie świadomości wśród młodzieży nt. wartości żywności wysokiej jakości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa ucznia przez Szkołę. Placówka może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu maksymalnie trzech uczniów.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie na adres siedziby koordynatora konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, wypełnionegoi podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 29 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).

Konkurs będzie realizowany w jednym etapie. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody indywidualne laureatom I, II i III miejsca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Zapraszamy do udziału !

 

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy