|

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023

Na podstawie:
1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234, z późn. zm.)

oraz

2)    § 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148, z późn. zm.)


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać do 16 jednostek regionalnych KSOW (16 samorządów województw). Operacje mogą być realizowane na poziomie nie więcej niż 3 województw w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2, na które przewidziano środki w załączniku nr 2 do ogłoszenia „Limit środków na realizację operacji”.
Nazwy i adresy jednostek regionalnych KSOW, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią. Do wniosku w postaci papierowej należy załączyć jego wersją elektroniczną zapisaną na informatycznym nośniku danych.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji można składać:
1)    osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika;
2)    za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.);
3)    w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji na adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego wysłania.

2. Obszar, zakres oraz tematy operacji objęte konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.
Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna z form realizacji operacji nie może wiązać się z wyjazdem za granicę. Wnioski o wybór operacji mogą obejmować grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.
Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
e)    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
g)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h)    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
W przypadku wybrania działania 3 i 12 konieczne jest wypełnienie formularza/y projektu realizującego priorytety Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), stanowiącego załącznik nr 26 do ogłoszenia, w zależności od liczby zidentyfikowanych projektów.

Operacje mogą być realizowane w następujących formach:
1)    szkolenie / seminarium/ warsztat/ spotkanie;
2)    wyjazd studyjny krajowy;
3)    konferencja/ kongres;
4)    stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na targach, imprezie plenerowej, wystawie w kraju;
5)    publikacja/materiał drukowany;
6)    prasa;
7)    audycja/ film/ spot;
8)    analiza/ ekspertyza/ badanie;
9)    konkurs/olimpiada;
10)    informacje i publikacje w internecie;
11)    inne.

Operacje nie mogą być realizowane w następujących formach (jako inne w pkt. 11):
1)    strona, aplikacja lub inne narzędzie internetowe, które ma dopiero powstać lub które istnieje i ma zostać zmodernizowane;
2)    targi, impreza plenerowa oraz wystawa;
3)    wyjazd studyjny zagraniczny, jak również żadna inna forma, która wiązałaby się z wyjazdem za granicę;
4)    kurs lub szkolenie zawodowe.

2.3. Tematy operacji objęte konkursem.

Operacje mogą dotyczyć wyłącznie następujących tematów:

1)    Klimat, środowisko i biogospodarka – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:
a)    rozwoju zielonej gospodarki, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych,
b)    ochrony środowiska naturalnego, metod ograniczania stosowania środków chemicznych w rolnictwie, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i adaptacji do tych zmian,
c)    wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich,
d)    gospodarki w obiegu zamkniętym jako sposobu na ograniczenie wytwarzania odpadów w rolnictwie i możliwość ich ponownego wykorzystania jako surowców wtórnych;

2)    Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:
a)    korzyści ze współpracy rolników w formie spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych, w tym także o statusie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,
b)    krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL,
c)    dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW), w tym ekonomii społecznej oraz gospodarstw opiekuńczych,
d)    rozwoju i promocji sektora usług czasu wolnego, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw demonstracyjnych i zagród edukacyjnych,
e)    praktycznego zdobywania wiedzy przez uczniów i studentów szkół rolniczych oraz możliwości rozwoju i prowadzenia działalności po ukończeniu tych szkół – dobre praktyki (w tym na przykładzie projektów współfinansowanych z PROW);

3)    Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych;

4)    Rozwój lokalny – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:
a)    poprawy dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich,
b)    wykorzystania powiązań z małymi miejscowościami i dużymi miastami przez tworzenie sieci powiązań między wsią a miastem,
c)    rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców,
d)    identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego,
e)    działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności,
f)    inteligentnych wiosek - wspierania oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village,
g)    planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
h)    planowania i wdrażania rozwoju lokalnego wśród pracowników lub członków LGD;
5)    Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w rolnictwie i na obszarach wiejskich – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:
a)    rozwiązań technicznych i technologicznych w produkcji rolniczej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
b)    zarządzania, organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym;
6)    Wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności;

7)    Wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Termin realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.
W zakresie rzeczowym realizacja operacji wybranych w ramach konkursu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o wybór operacji i kończy się nie później niż w dniu 31 października 2023 r.. Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację. Koszty dotyczące wkładu własnego mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o wybór operacji do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.
Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji został podzielony pomiędzy jednostki regionalne KSOW, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2 i załączniku nr 1 do ogłoszenia, oraz na działania planu działania KSOW, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
W przypadku gdy limit środków określony dla danej jednostki regionalnej KSOW na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w ramach innych działań na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu braku wystarczających środków jakie pozostaną do podziału po przydzieleniu części środków operacjom wyżej punktowanym:
1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji do dyspozycji będą środki wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych;
2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji.

Po spełnieniu jednego z tych warunków, umowy na realizację tych operacji są zawierane według ich kolejności operacji na liście ocenionych operacji.

 


Załączniki:
1. Dokumentacja konkursowa dla partnerów KSOW składających wnioski w konsorcjum(.rar)

2. Dokumentacja konkursowa dla partnerów KSOW składających wnioski samodzielnie (.rar)