|

Konkurs "Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu"

Zapraszamy do konkursu "Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu"- napisz pracę stylistyczną  i wygraj do 1.000 zł

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do realizacji zadania pn. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”, projektu na który Podlaskiej Izbie Rolniczej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 7.950,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny  Podlaskiej Izby Rolniczej oraz partnerów wyniesie 2.065,50 zł.

Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu konkursu na najlepszą pracę stylistyczną pt. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Celem operacji jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w środowisku naturalnym oraz produktów pszczelich, jak również zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z postępującej degradacji środowiska, a także uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra środowiska naturalnego.

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczestników operacji wśród uczniów i szerszego grona mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego poprzez umieszczenie na stronach internetowych i mediach społecznościowych informacji na temat zrealizowanej operacji.

Przedmiotowy konkurs jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu przez szkołę w terminie do 06.10.2023 r. i przesłanie pracy stylistycznej pt. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” w dowolnej formie stylistycznej, napisanej ręcznie lub komputerowo do biura Organizatora w terminie do 06.10.2023r.

Formularz zgłoszeniowy oraz pracę stylistyczną należy przekazać w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej na poniższy adres:

Podlaska Izba Rolnicza

Porosły, ul. Wierzbowa 57

16-070 Choroszcz

e-mail: bialystok@pirol.pl

Z dopiskiem: „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”

Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz, e-mail: bialystok@pirol.pl,
tel. 85 676 08 62.

Prace stylistyczne powinny zawierać informacje na temat m.in.:

- pożytecznej roli pszczół;

- roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;

- życia pszczół i ich zwyczajów;

- roślin miododajnych;

- rodzaju i znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka;

- zagrożeń wynikających z postępującej degradacji środowiska.

Nagrody:

Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody dla dwóch grup wiekowych:

a) dla młodzieży szkół podstawowych:

I miejsce: 1000zł

II. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

 

b) dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych:

I miejsce: 1000 zł

II. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu:

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2023 r.

 

Plakat informacyjny

Regulamin konkursu pszczelarskiego

Formularz konkursu pszczelarskiego

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.