|

Konferencja pn.: „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich LGD"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski realizuje projekt pn. „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich LGD” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-8/2021 z dnia 27 maja 2021 roku na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest przeszkolenie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS jak też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej, w terminie do końca września 2021 r.

Okres realizacji projektu 1.09.2021 – 30.09.2021 r.

W ramach projektu zaplanowana jest dwudniowa Konferencja pn.: „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich LGD” w dniach 09-10.09.2021 roku.

Cel operacji jest spójny z priorytetem 6 PROW na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, celem 4 KSOW na lata 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich i działaniem 4 KSOW na lata 2014-2020: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 28 350,00 zł.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.