|

„Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko”

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Gospodarstwo moich rodziców jest Eko i dba o środowisko”.

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, upraw ekologicznych oraz wdrażanie tzw. zielonych technologii i inwestycji na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii wśród młodzieży z terenu województwa podlaskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniów szkół średnich z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Konkurs polega na napisaniu przez ucznia pracy zawierającej opis i charakterystykę wraz ze zdjęciami ekologicznego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez jego rodziców. Prace mogą opierać się o opisy ekologicznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną oraz zwierzęcą z uwzględnieniem inwestycji na rzecz ochrony środowiska i ekologii jeżeli takowe miały miejsce. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

  •     uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VIII
  •     uczniowie szkół średnich

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Prace pisemne, o których mowa w § 5 Regulaminu powinny zostać dołączone do Formularza zgłoszeniowego oraz przesłane w wersji edytowalnej wraz ze zdjęciami (do 10 sztuk, w formacie jpg., o rozdzielczości do 200 dpi.) na adres: ksow@wrotapodlasia.pl terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy