|

Film na temat inicjatywy LEADER

Zachęcamy do obejrzenia filmu nt. inicjatywy LEADER zrealizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu "Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020".

www.youtube.com/watch

Nowy film opowiada o tym, jak "LEADER" wprowadza pozytywne zmiany w życie mieszkańców wsi. Zobaczymy, jak dzięki temu programowi powstają nowe przedsiębiorstwa, jak rozwijają się lokalne społeczności i jak wiejskie obszary zaczynają tętnić życiem. Jego obejrzenie to okazja, aby zobaczyć, jak lokalni liderzy i przedsiębiorcy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, aby wesprzeć rozwój swoich społeczności.
 

LEADER, czyli co?

LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat. Ma pomóc we włączeniu mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tej metodzie społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu.

Nazwa pochodzi z języka francuskiego, stanowiąc skrót poniższego rozwinięcia:

 • Liaison (powiązania),
 • Entre (pomiędzy),
 • Actions (działaniami),
 • de  Development (na rzecz rozwoju),
 • de l’Econiomie (gospodarczego),
 • Rurale (obszarów wiejskich).

Podstawowe cechy metody LEADER to:

 • oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii);
 • terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru);
 • zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu);
 • partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego);
 • innowacyjność (w skali lokalnej);
 • decentralizacja zarządzania i finansowania;
 • sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

W ramach metody LEADER funkcjonują lokalne grupy działania (LGD) będące rodzajem partnerstwa terytorialnego powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania, w tym 292 LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER. Instrument RLKS, wykorzystujący środki EFRROW, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wdrażany jest w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim, gdzie obok lokalnych grup działania i rybackich grup działania funkcjonuje 8 miejskich grup działania.
 

Kamienie milowe

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER:

 • W Polsce działają 324 Lokalne Grupy Działania.
 • Podpisano łącznie ponad 23 tysiące umów na realizację projektów objętych LSR.
 • Zrealizowano liczne projekty służące rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych.
 • Powstały wiele inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
 • Powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów.
 • Powstało kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw.
 • Także kilka tysięcy przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność.
 • Utworzono tysiące nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 • Projekty, w ramach podpisanych umów, będą realizowane do 2024 roku.

Podsumowując, inicjatywa LEADER jest świetną okazję dla lokalnych społeczności, które dzięki niej mogą rozwijać swoje obszary i zwiększać włączenie społeczne. Najlepsze przykłady tego, ukazuje i promuje tytułowy film, dostępny poniżej.

Zapraszamy do oglądania!