Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór propozycji KSOW na 2016 r. [AKTUALIZACJA]

16.11.2015

***AKTUALIZACJA 17.11.2015 r.***

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz kosztorysu (załącznik nr 1 do wniosku), który został przykładowo wypełniony. Nasz wymyślony przykład uwzględnia organizację 2-dniowego szkolenia i warsztatów. Dodatkowo przewidziano realizację filmu szkoleniowego m. in. z powyższych przedsięwzięć, który zostanie powielony na płytach CD. Proszę zwrócić uwagę, że formularz zawiera formuły excel, które automatycznie przeliczają wartości zgodnie z instrukcją. Uwaga: proszę pamiętać, że dodawanie wierszy może wymagać aktualizacji formuł, więc zalecamy wszystko sprawdzić też "manualnie". Prosimy też nie zapomnieć o usunięciu zbędnej treści.

[POBIERZ]

***

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI

w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim na rok 2016 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie propozycji do Planu Operacyjnego KSOW w latach 2016-2017. W Etapie I zbieramy propozycje na rok 2016 r. w zakresie następujących działań:


1.    Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

2.    Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

3.    Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

4.    Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.

5.    Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

6.    Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

7.    Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Limit środków finansowych przewidzianych na realizację propozycji operacji partnerów KSOW w 2016 r. w Województwie Podlaskim wynosi: 342 200,00 zł i może ulec zwiększeniu w miarę pojawiania się oszczędności.

***
1.    Wybór operacji
Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki regionalnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW.

Do planu operacyjnego jednostki regionalnej zgłaszane mogą być projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno-finansowej.


2.    Kwalifikacja operacji na listę rankingową
O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny, określonych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 22 punktów. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 42. W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.
Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą liczbę 22 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.


Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingowa operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierająca wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do opinii Wojewódzkiej Grupie Roboczej, a następnie do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.ksow.pl.


3.    Umowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji
Umowy partnerskie z Wnioskodawcami propozycji operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane
w pierwszym kwartale 2016 r. Zaakceptowane propozycje operacji realizowane będą przez jednostkę regionalną KSOW w Województwie Podlaskim poprzez wybór realizatorów dostaw i usług, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeżeli:
a)    jest niezbędny do realizacji operacji;
b)    jest racjonalny;
c)    jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania.

W ramach realizacji operacji finansowane mogą być tylko wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków majątkowych, inwestycyjnych (powyżej 3.500 zł brutto). Finansowaniu nie będą podlegały także koszty alkoholu, za wyjątkiem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz regionalnych i degustacji uzasadnionej specyfiką operacji.

4.    Termin składania wniosków: 30 listopada 2015 roku

Wniosek musi zostać wysłany najpóźniej w dniu 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego/nadania kurierskiego). Wnioski, które wpłyną do urzędu po 7 grudnia 2015 r. nie będą podlegały ocenie.

5.    Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Sekretariat Regionalny KSOW,
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok.

Wnioski dostarczane osobiście należy zanieść do kancelarii ogólnej przy ul. Poleskiej 89, Budynek C, parter, Dziennik Podawczy, w godz. pon. 8:00-16.00, wt-pt 7:30-15:30.

Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

6.    DOKUMENTY DO POBRANIA:
•    Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - [pobierz],
•    załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji -
[pobierz]

•    Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji
w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -
[pobierz]

•    Kryteria oceny wniosku - [pobierz]

Dodatkowe informacje zawarte są TUTAJ. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w tym dziale, zachęcamy do zadawania pytań drogą elektroniczną na adres ksow@wrotapodlasia.pl lub telefonicznie: 85-66-54-212, 207 w godzinach pracy urzędu.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009