Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”

06.11.2019

 

 Ponad 60 osób, przede wszystkim rolników, ale także doradców rolnych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia rolnictwa wzięło udział w konferencji naukowej „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Odbyła się ona w środę 30 października w Białymstoku.

 Konferencja ta stanowiła swoiste podsumowanie projektu  „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”  finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Celem konferencji było zapoznanie uczestników z wynikami badań oraz wymiana poglądów w zakresie: organizacji rynków rolnych w województwie podlaskim, prawnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, instrumentów wsparcia tych grup, uwarunkowań funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim oraz przykładów grup odnoszącymi sukcesy. Prelegentami byli zarówno praktycy, jak i naukowcy.

 Podczas otwarcia konferencji organizatorzy, czyli pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów, wyjaśnili motywy skłaniające do podjęcia badań poświęconych uwarunkowaniom funkcjonowania grup producentów rolnych. Zasadniczym powodem stała się chęć wyjaśnienia przyczyn systematycznie malejącej liczby grup zarówno w Polsce, jak i w regionie, pomimo tego, że grupy te przynosząc korzyści ich członkom oraz zwiększając stopień organizacji rynków rolnych, są ważnym elementem dokumentów programowych rozwoju rolnictwa.

 W konferencji wyróżniono pięć paneli. W panelu poświęconym problematyce rynków rolnych województwa podlaskiego prelegentami byli: Alfred Głuszyński – Prezes Spółdzielni Producentów Drobiu „EKO-GRIL” i jednocześnie Prezes Grupy Producentów Rolnych „Brojler Narwiański” oraz Kamil Kosiński – Prezes Spółdzielni Producentów Mleka „MLEK-ROL”. Alfred Głuszyński szczególną uwagę w swoim wystąpieniu zwrócił na rynek drobiu oraz korzyści osiągane przez rolników współpracujących ze sobą w ramach grup. Natomiast wystąpienie Kamila Kosińskiego poświęcone było identyfikacji kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem grup producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka.

 Kolejny panel koncentrował się na prawnych aspektach tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Prelegentem w tym panelu był Mecenas Paweł Misiejuk, który uczestnicząc w procesie tworzenia ponad 30 grup w województwie podlaskim, dysponuje ogromną wiedzą praktyczną związaną z tym procesem. W następnym panelu Pani dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB zaprezentowała instrumenty wsparcia grup producentów, szczególnie akcentując ten, który wprost został zadedykowany grupom, czyli Działanie 9. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW na lata 2014-2020.

 Kolejny panel poświęcony został przedstawieniu wyników badań ankietowych, będących częścią projektu, a dotyczących identyfikacji czynników determinujących funkcjonowanie grup producentów w województwie podlaskim. Podczas swojego wystąpienia dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, podkreśliła, że najważniejszą barierą w działalności grup są nie tyle czynniki społeczne (brak zaufania, niechęć do współpracy), co skomplikowane regulacje prawne oraz konieczność przechodzenia ponownej procedury uznania grup. Podczas ostatniego panelu dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB, omówiła przykłady grup, które można zakwalifikować do tych, które odniosły sukces.

 Wystąpieniom prelegentów w poszczególnych panelach towarzyszyły pytania oraz dyskusja ze strony uczestników, potwierdzając, że podjęta problematyka należy do niezwykle ważnych i aktualnych, nie tylko z naukowego punktu widzenia, lecz także mając wymiar praktyczny. Pokazuje bowiem, że pomimo różnych barier, korzyści jakie przynosi współpraca rolników w ramach grup producentów są na tyle istotne, że grupy te powinny być nadal wspierane przez instytucje otoczenia rolnictwa.

 W konferencji udział wzięło 65 osób, w tym przede wszystkim rolnicy, ale także doradcy rolni, przedstawiciele administracji samorządowej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) oraz instytucji otoczenia rolnictwa (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Reprezentowani byli także partnerzy projektu, czyli: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaska Izba Rolnicza z siedzibą w Porosłach oraz Spółdzielnia Producentów Mleka „MLEK-ROL”.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju” – w załączeniu.

 

 

 

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009