Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zapraszamy do udziału w Konkursie pn. Olimpiada Aktywności Wiejskiej 2020

07.08.2020

 

 Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

    Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 22.06.2020 r. do 14.09.2020 r.
    Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl
tel. : 85 66 54 613 lub 207

2.  Zasady udziału w Konkursie:
    W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:
- Liderzy środowisk lokalnych;
- Grupy nieformalne;
- Stowarzyszenia/fundacje;
- Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
- Sołectwa.

3. Kategorie konkursowe:
 Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy:
- Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
- Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
- Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

4. Katalog konkurencji:

1. KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Przywrócenia i kultywowania starych obrzędów, zwyczajów, tradycji;
- Kuchni regionalnej (np. konkurs, książka, warsztaty kulinarne);
- Rękodzielnictwa (np. warsztaty, konkursy, wystawy, szlaki turystyczne).

2. AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Działań muzyczno-teatralnych (tj. założenie zespołu: wokalnego, instrumentalnego, wokalno-instrumentalnego, teatralnego; koncerty, występy, festyny środowiskowe, warsztaty prowadzone przez zespoły nowe lub już istniejące włączające lub edukujące społeczność lokalną);
- Działań literacko-plastycznych;
- Grafiki, fotografii i filmu;
- Promocji aktywności, sportu i zdrowego stylu życia;
- Urządzania lub przygotowania miejsc do uprawiania sportu i rekreacji;
- Organizacji biegów, spływów kajakowych, zawodów sportowych;
- Edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Wspierania osób niepełnosprawnych;
- Aktywizacji osób starszych i młodzieży poprzez inicjatywy angażujące w swój przebieg więcej niż jedno pokolenie społeczności;
- Wspierania osób starszych, wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu;
- Kultywowania wielokulturowości, różnorodności (np. kulturowej, wyznaniowej).

4.    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Rozpoczęcia działań na rzecz uruchomienia wsi tematycznej, akcji promocyjno-informacyjnych, prowadzenia strony internetowej wsi;
- Podnoszenia estetyki wsi;
- Inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki;
- Budowy, modernizacji, renowacji lub remontu (drogi, budynków użyteczności publicznej, miejsc rekreacji i odpoczynku, np. placu zabaw, wiaty, boiska, szlaki turystyczne);
- Wspierania rozwoju rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.

5.    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Agro- i ekoturystyki;
- Ochrony i promocji pomników przyrody;
- Działań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych;
- Odnawialnych źródeł energii.

6.    WSPÓŁPRACA
W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:
- Powołania stowarzyszenia/fundacji/grupy, służących społeczności lokalnej;
- Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
- Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
- Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;
- Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
- Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

5. Nagrody w Konkursie:
    Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Warunkiem wypłaty nagrody jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu rachunku bankowego. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 56 000,00 zł jednakże Organizator dopuszcza możliwość jej zmiany.

6. Rozstrzygniecie Konkursu:
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2020 r.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny dostępne w załączeniu poniżej.


Załączniki:
1.    Regulamin Konkursu;
2.    Formularz zgłoszeniowy;
3.    Kryteria oceny.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009