Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich

Forma prawna:
Organizacja pracodawców
Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul.Pod lipami 9/18
74-200 Pyrzyce
NIP:
8531520564
REGON:
367825615
Email:
Telefon:
609510766
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:
1) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH; 2) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ PRAW OBYWATELSKICH; 3) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 4) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; 5) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 6) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 7) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO; 8) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 9) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 10) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 11) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 12) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; 13) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 14) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ; 15) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 16) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 17) WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 18) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; 19) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ; 20) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 21) TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; 22) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO; 23) OBRONNOŚCI PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 24) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 25) RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
Data rejestracji: 25.07.2017
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009